Mikropożyczka i pożyczka rozwojowa

mikropozyczka i pożyczka rozwojowa

PARAMETR

MIKROPOZYCZKA I POŻYCZKA ROZWOJOWA

Dla kogo

Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność i realizujące przedsięwzięcia rozwojowe na terenie woj. dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskie

Kwota

Mikropożyczka: do 100.000 zł, do 100% brutto nakładów na przedsięwzięcie dla mikro i małych przedsiębiorców
Pożyczka Rozwojowa: od 100.000 zł do 500.000 zł, do 100% brutto nakładów na przedsięwzięcie

Przeznaczenie

 1. przedsięwzięcia zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach (MŚP),
 2. przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycje przedsiębiorstw (MŚP), przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności.

Powyższe cele realizowane są poprzez inwestycje związane m.in. z:

 1. wprowadzaniem przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług,
 2. rozwojem/rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
 3. inwestycjami w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy,

Dodatkowo: finansowaniem kapitału obrotowego (towary/surowce) do 40% kwoty Mikropożyczki i 30% Pożyczki Rozwojowej, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.

Okres Kredytowania

do 60 m-cy, w tym możliwość udzielenia karencji w spłacie kapitału do 6 m-cy

Oprocentowanie

oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi: – 1,83% w skali roku (z pomocą de minimis) dla Mikroprzedsiębiorstw, – 2,83% w skali roku (na warunkach rynkowych) dla pozostałych przedsiębiorstw, – w przypadku przedsiębiorstw o niskim standingu finansowym lub niskiej rynkowej wartości zabezpieczenia pożyczki, oprocentowanie pożyczki może zostać podwyższone,

Sposób spłaty

raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne malejące,

Prowizja (pobierana od MŚP przez Pośrednika Finansowego)

brak prowizji

Wymaganie od MŚP zaświadczeń o niezaleganiu z US i ZUS, jako składnika dokumentacji pożyczki

tak

Obligatoryjne zabezpieczenie DRPI

weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedna z poniższych form zabezpieczenia:

 1. poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 2. przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji,
 3. hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

W przypadku pożyczek do 50.000 zł preferowane zabezpieczenie w formie poręczenia dwóch osób fizycznych.

Wykluczenia

WYKLUCZENIA W FINANSOWANIU

 1. refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych,
 2. refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
 3. dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych,
 4. finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem inwestycji,
 5. finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników,
 6. finansowanie działalności bieżącej firmy (wynagrodzenia, czynsz, opłaty eksploatacyjne i.in.);
 7. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, treści pornograficznych, w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
 8. finansowanie działalności deweloperskiej oraz rentierskiej (zakup lokali pod wynajem).

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU

 1. finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków pożyczki,
 2. środki pożyczki nie mogą nakładać się finansowaniem z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej,
 3. jedno przedsiębiorstwo może otrzymać maksymalnie jedną jednostkę pożyczkową, w tym jedną Mikropożyczkę lub Pożyczkę Rozwojową,
 4. w przypadku skorzystania z oprocentowania z pomocą de minimis nie jest możliwe finansowanie branż lub celów, które są wykluczone z takiego finansowania,
 5. finansowanie zakupu samochodów osobowych musi być związane z celami określonymi w Programie (patrz powyżej) w kwocie do 100.000 zł.

Dowiedz się więcej na o mikropożyczce i pożyczce rozwojowej