Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna

duża regionalna pożyczka inwestycyjna

PARAMETR

DUŻA REGIONALNA POŻYCZKA INWESTYCYJNA

Dla kogo

MŚP z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego lub prowadzące działalność gospodarczą w sposób ciągły i zorganizowany np. w postaci oddziału, filii, zakładu lub przedstawicielstwa na terenie w.w województw (brak minimalnego okresu działania firmy)

Kwota

  1. powyżej 500.000 do 1.000.000 zł*
  2. powyżej 1.000.000 do 1.500.000 zł**

*Wkład własny przedsiębiorcy MŚP: co najmniej 5% wartości netto finansowanego przedsięwzięcia

**Wkład własny przedsiębiorcy MŚP: co najmniej 10% wartości netto finansowanego przedsięwzięcia

Kwoty netto nie dotyczą MŚP, które nie jest płatnikiem podatku VAT lub jest podmiotem zwolnionym z VAT

Przeznaczenie

60 miesięcy

WARUNKI FINANSOWE DLA MŚP

Oprocentowanie

od 2,85 w skali roku na warunkach rynkowych (według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania z uwzględnieniem aktualnych zaleceń wynikających
z Komunikatu Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych/ dyskontowych (2008/C 14/02).

Sposób spłaty

raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne malejące, bez możliwości karencji w spłacie

Prowizja (pobierana od MŚP przez Pośrednika Finansowego)

brak prowizji

Wymaganie od MŚP zaświadczeń o niezaleganiu z US i ZUS, jako składnika dokumentacji pożyczki

Tak

Obligatoryjne zabezpieczenie DRPI

weksel in blanco

Wykluczenia

Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna nie może być przeznaczona na:

  1. finansowanie wydatków niezwiązanych z realizowaną inwestycją, w tym bieżących potrzeb prowadzonej działalności (np. wynagrodzenia, opłaty eksploatacyjne, czynsze itp.),
  2. spłaty zobowiązań publiczno-prawnych oraz zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych, prawomocnych wyroków sądowych;
  3. refinansowanie pożyczek, kredytów, rat leasingowych lub innych zobowiązań powstałych przed datą zawarcia DRPI,
  4. refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych,
  5. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych na Dolnym Śląsku przez regionalnych producentów), treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów.
  6. finansowanie zakupu nieruchomości.

Dowiedz się więcej na o dużej
regionalnej pożyczce inwestycyjnej