Regionalna Pożyczka Hipoteczna

REGIONALNA POŻYCZKA HIPOTECZNA

PARAMETR

REGIONALNA POŻYCZKA HIPOTECZNA

Dla kogo

Pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego RPH udzielane są warunkach rynkowych na rzecz MŚP posiadających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, w tym w formie filii, oddziału, zakładu lub przedstawicielstwa.
W ramach Regionalnej Pożyczki Hipotecznej finansowany będzie zakup nieruchomości położonych na terenie województwa dolnośląskiego na cele związane z prowadzeniem przez Pożyczkobiorcę działalności gospodarczej.

Jako nieruchomość rozumie się grunty, jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Warunkiem przyjęcia wniosku do oceny jest przedłożenie operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości, która będzie nabywana ze środków pochodzących z RPH, sporządzonego przez podmiot, który posiada doświadczenie i kwalifikacje zapewniające rzetelność wyceny oraz zachowuje bezstronność i niezależność.

Kwota

Maksymalna kwota Regionalnej Pożyczki Hipotecznej wynosi 1.500.000,00 zł.
Jeden Przedsiębiorca może otrzymać jedną RPH.

Przeznaczenie

Fundusz Pożyczkowy Regionalnej Pożyczki Hipotecznej to środki publiczne, przeznaczone na pożyczki związane z zakupem nieruchomości położonych na terenie województwa dolnośląskiego na potrzeby prowadzenia przez Przedsiębiorców z sektora MŚP działalności gospodarczej.
Pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego RPH udzielane są warunkach rynkowych na rzecz MŚP posiadających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, w tym w formie filii, oddziału, zakładu lub przedstawicielstwa.

Okres Kredytowania

 1. do 120 miesięcy, przy czym MŚP jest zobowiązane do zapewnienia wkładu własnego w wysokości stanowiącej co najmniej sumę podatku od towarów i usług od nabycia tej nieruchomości oraz 5% (pięć procent) wartości ceny netto tej nieruchomości albo w przypadku MŚP zwolnionych z podatku VAT co najmniej 5% (pięć procent) ceny brutto tej nieruchomości,
 2. do 180 miesięcy, przy czym MŚP jest zobowiązane do zapewnienia wkładu własnego w wysokości stanowiącej co najmniej sumę podatku od towarów i usług od nabycia nieruchomości oraz 20% (dwadzieścia procent) wartości ceny netto tej nieruchomości albo w przypadku MŚP zwolnionych z podatku VAT co najmniej 20% (dwadzieścia procent) ceny brutto tej nieruchomości.
 3. W uzasadnionych przypadkach można złożyć wniosek o udzielenie karencji w spłacie kapitału RPH. Maksymalny okres karencji w spłacie rat kapitałowych wynosi 6 miesięcy i mieści się w umownym okresie spłaty RPH.

Oprocentowanie

Pożyczek udziela się na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej. Dla Firm działających powyżej 12 miesięcy stopa procentowa wynosić będzie od 2,83%. Dla Przedsiębiorstw rozpoczynających działalność lub działających krócej niż 12 miesięcy stopa procentowa wynosić będzie od 5,83%

Sposób spłaty

raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne malejące,

Prowizja (pobierana od MŚP przez Pośrednika Finansowego)

brak prowizji

Wymaganie od MŚP zaświadczeń o niezaleganiu z US i ZUS, jako składnika dokumentacji pożyczki

tak

Obligatoryjne zabezpieczenie DRH

Obligatoryjnym zabezpieczeniem każdej RPH na:

 1. Weksel własny in blanco płatny bez protestu na rzecz pośrednika finansowego wraz z deklaracjami wekslowymi pozwalającymi na wypełnienie weksla na kwotę obejmującą wszelkie wierzytelności należne z tytułu RPH;
 2. Hipoteka ustanowiona na nieruchomości nabywanej z wykorzystaniem RPH;
 3. Cesja praw z polisy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych na rzecz pośrednika finansowego odnawiana przez cały okres trwania Umowy RPH – w przypadku, gdy przedsiębiorca kupi ze środków RPH nieruchomość zabudowaną.
 4. Ostateczna forma zabezpieczenia uzależniona jest od akceptacji. Dodatkowe formy zabezpieczenia mogą stanowić: weksel własny, przewłaszczenie, poręczenie cywilne lub wekslowe, hipotekę, blokadę środków na rachunku, blokadę środków w funduszach inwestycyjnych, cesję należności, cesję praw i inne.

Wykluczenia

Instytucja pośrednicząca może odmówić udzielenia pożyczki na sfinansowanie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo. Powiązania kapitałowe lub osobowe to powiązania pomiędzy Pożyczkobiorcą a innym podmiotem, polegające m.in. na: pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze dostawcy/wykonawcy.
Pożyczka nie może być udzielona MŚP prowadzącym działalność w przedmiocie:

 1. handlu nieruchomości,
 2. pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 3. realizacji projektów budowlanych obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy budynków do sprzedaży.

Regionalna Pożyczka Hipoteczna może służyć finansowaniu działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera:

 1. tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 2. napojów alkoholowych,
 3. treści pornograficznych,
 4. materiałów wybuchowych,
 5. broni i amunicji, gier losowych,
 6. zakładów wzajemnych,
 7. gier na automatach,
 8. środków odurzających,
 9. substancji psychotropowych lub prekursorów.

Dowiedz się więcej na o Regionalnej
Pożyczce Hipotecznej