Regionalna Pożyczka Obrotowa

regionalna pożyczka obrotowa

PARAMETR

REGIONALNA POŻYCZKA OBROTOWA

Dla kogo

MŚP z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego lub prowadzące działalność gospodarczą w sposób ciągły i zorganizowany np. w postaci oddziału, filii, zakładu lub przedstawicielstwa na terenie województwa dolnośląskiego (brak minimalnego okresu działania firmy)

Kwota

Do 500.000 zł

Przeznaczenie

Wydatki bieżące z wyłączeniem nakładów na rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz:

  1. spłat zobowiązań publiczno-prawnych oraz zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych, prawomocnych wyroków sądowych,
  2. finansowania celów nie związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą przez MŚP,
  3. refinansowania oraz bieżącej obsługi pożyczek zaciągniętych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020,
  4. finansowania działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych na Dolnym Śląsku przez regionalnych producentów), treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,

Okres Kredytowania

36 miesięcy

Oprocentowanie

od 2,85 w skali roku na warunkach rynkowych (według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania z uwzględnieniem aktualnych zaleceń wynikających
z Komunikatu Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych/ dyskontowych (2008/C 14/02).

Sposób spłaty

raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne malejące, bez możliwości karencji w spłacie

Prowizja (pobierana od MŚP przez Pośrednika Finansowego)

brak prowizji

Wymaganie od MŚP zaświadczeń o niezaleganiu z US i ZUS, jako składnika dokumentacji pożyczki

Oświadczenie MŚP

Obligatoryjne zabezpieczenie DRPI

weksel in blanco, pozostałe zabezpieczenia zgodnie ze wymogami instytucji udzielającej kredytu

Wykluczenia

Dowiedz się więcej na o dużej
regionalnej pożyczce obrotowej