Unijna Pożyczka na Efektywność Energetyczną MSP w woj. dolnośląskim

Unijna Pożyczka na Efektywność Energetyczną MSP w woj. dolnośląskim

PARAMETR

UNIJNA POŻYCZKA NA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ MSP W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM

Dla kogo

 1. Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa
 2. Grupy producentów rolnych
 3. Przedsiębiorstwa, których większość udziałów.

Kwota

Finansowanie do 100% całkowitych nakładów związanych z realizacją przedsięwzięcia od 200 000,00 zł do 3 000 000,00 zł

Przeznaczenie

 1. przedsięwzięcia w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej wpływające na poprawę efektywności energetycznej budynku, w tym:
  1. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
  2. wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła,
  3. wymiana lub modernizacja źródła energii w celu zmniejszenia strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej,
  4. inwestycje w urządzenia do ogrzewania z zastrzeżeniem, że finansowanie w OZE oraz w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe jest możliwe jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach jako element projektu lub podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest uzasadnione ekonomicznie,
  5. modernizacja systemu wentylacji lub klimatyzacji skutkująca zmniejszeniem strat ciepła,
  6. wymiana oświetlenia oraz innych urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie budynku,
 2. zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie, w tym modernizację i rozbudowę linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.

Okres Kredytowania

do 15 lat, w tym możliwość udzielania karencji na spłatę kapitału do 6 miesięcy.

Oprocentowanie

oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:

 • 0,5% w skali roku (z pomocą de minimis),
 • na warunkach rynkowych dla podmiotów niespełniających kryteriów umożliwiających udzielenie finansowania z pomocą de minimis,

Sposób spłaty

raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne malejące, bez możliwości karencji w spłacie

Prowizja (pobierana od MŚP przez Pośrednika Finansowego)

brak prowizji

Wymaganie od MŚP zaświadczeń o niezaleganiu z US i ZUS, jako składnika dokumentacji pożyczki

Oświadczenie MŚP

Obligatoryjne zabezpieczenie DRPI

weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

Wykluczenia

WYKLUCZENIA W FINANSOWANIU

 1. termomodernizacja budynków zdewastowanych i/lub znajdujących się w stanie technicznym, który
  uniemożliwia sporządzenie audytu energetycznego zgodnie z metodologią,
 2. refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych,
 3. refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
 4. dokonanie spłaty zobowiązań publiczno–prawnych,
 5. finansowanie działalności bieżącej firmy (wynagrodzenia, czynsz, opłaty eksploatacyjne i in.),
 6. zakup nieruchomości,
 7. do finansowania nie kwalifikują się projekty zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25%, a w przypadku projektów w zakresie wymiany źródeł ciepła projekty, które skutkują redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji poniżej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa.
 8. w przypadku wymiany lub likwidacji starego źródła ciepła (jako element projektu), finansowanie nie zostanie udzielone na
  użytkowane/eksploatowane wcześniej urządzenia grzewcze.
 9. nie mogą zostać sfinansowane wydatki, które nie mają bezpośredniego związku z efektywnością energetyczną (np. zmiana układu pomieszczeń, wyposażenie pomieszczeń w meble, montaż urządzeń sanitarnych, remont klatki schodowej).

Dowiedz się więcej o unijnej pożyczce na efektywność energetyczną MSP w woj. dolnośląskim