Inwentaryzacja – obowiązki końca roku

Inwentaryzacja – obowiązki końca roku

Dobiega końca nie tylko rok kalendarzowy, ale też w wielu wypadkach rok obrotowy.  W związku z czym Kierownicy Jednostek muszą przygotować i zaplanować przeprowadzenie inwentaryzacji.  Najczęściej każdemu z nas kojarzy się ona z przeprowadzeniem spisu z natury na ostatni dzień roku i w dużej mierze jest to wystarczające. Ale jeżeli jesteś KJ lub właścicielem spółki prawa handlowego lub jednostki prowadzącej księgi handlowe, inwentaryzacja jest narzędziem, dzięki któremu możesz zweryfikować stan majątku Twojej organizacji oraz ograniczyć nadużycia i wprowadzić środki zaradcze. Kierownik Jednostki, na którym spoczywa obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji nie może scedować tej odpowiedzialności na inną osobę. To na kierowniku jednostki ciąży odpowiedzialność za:

 • powołanie komisji inwentaryzacyjnej,
 • wydanie zarządzenia w sprawie inwentaryzacji,
 • powiadomienie biegłego rewidenta (jeżeli dotyczy),
 • nadzór nad przebiegiem,
 • rozliczenie wyników,

Pod poniższym wpisem znajdziesz arkusz kalkulacyjny, który pozwoli Ci przeprowadzić w łatwy sposób inwentaryzację.

Cele inwentaryzacji:

 1. Ustalenie rzeczywistego stanu zapasów objętych i nieobjętych bieżącą ewidencją księgową, co warunkuje prawidłowość przygotowania sprawozdania finansowego,
 2. Ocena zgodności stanów rzeczywistych zapasów wykazanych w ewidencji księgowej oraz ujawnienie różnic między nimi,
 3. Wyjaśnienie różnic i ich rozliczenie oraz stworzenie podstawy do rozliczenia osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom,
 4. Ocena stanu jakości i gospodarczej przydatności zapasów.

Terminy przeprowadzenia inwentaryzacji:

 • Aktywa pieniężne, papiery wartościowe, zapasy odpisane w koszty w momencie zakupu, produkcja w toku – raz w roku na dzień bilansowy (w okresie 3 miesięcy przed dniem bilansowym i 15 dni po dniu bilansowym),
 • Zapasy (z wyłączeniem produkcji w toku) objęte ewidencją ilościowo-wartościową i znajdujące się w strzeżonych składowiskach – raz na dwa lata,
 • Środki trwałe oraz maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie znajdujące się na terenie strzeżonym – raz na 4 lata.

Metody prowadzenia inwentaryzacji:

 • Spis z natury
 • Potwierdzenie sald
 • Weryfikacja danych w księgach rachunkowych

Inwentaryzacja a COVID

Jak pokazało Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w dobie pandemii nie ma możliwości rezygnacji z przeprowadzenia inwentaryzacji. W wyjaśnieniach MF przeczytać można, że zalecana jest daleko idąca ostrożność zgodnie z powszechnie stosowanymi zasadami zachowania odległości społecznej, stosowania środków ochrony osobistej jak i dezynfekcji. Zgodnie z czym to przedsiębiorca sam we własnym zakresie musi zadbać o jej prawidłowe i bezpieczne przeprowadzenie

Pobierz plik inwentaryzacji

autor: Paweł Prostak