Tarcza 6.0 – Podpisana przez Prezydenta

Tarcza 6.0 – Podpisana przez Prezydenta

Dnia 15 grudnia 2020 roku PAD złożył podpis pod zapowiadaną pomocą dla Przedsiębiorców w związku z COVID-19. Pomoc trafić ma do około 270 tys. firm z 40 branż. Jak już rzeczywistość nas nauczyła, nowa ustawa nie niesie za sobą zbyt wielkiej ulgi dla przedsiębiorców, przed którymi ciężka i trudna zima.

Sama tarcza 6.0 koncentruje się głównie na branżach, które najbardziej odczuwają sytuację panującą na rynku, gdyż zwyczajnie zostały zamknięte lub w znaczny sposób została ograniczona ich aktywność. Jest to m. in. działalność:

– gastronomiczna,

– weselna,

– fitness,

– targowa,

– estradowa,

– filmowa,

– sprzedaży detalicznej (stragany i targowiska),

– kulturalno-rozrywkowa,

– rekreacyjna,

– fotograficzna,

– fizjoterapeutyczna,

– edukacyjna.

Aby skorzystać z tarczy, konieczne jest prowadzenie działalności w jednej z branż ze wskazanymi kodami pkd. Poniżej przedstawię każdą z form wsparcia oraz konkretne kody PKD, których pomoc  będzie dotyczyła. Uprzedzając pytania, jeżeli nie znajdziecie Państwo swojego kodu PKD w poniższym opracowaniu, nie skorzystacie z pomocy w ramach tarczy 6.0. A przynajmniej tak się przedstawia sytuacja na dzień 16 grudnia 2020, przed poprawkami które nas pewnie czekają, ale o nich też będę informował.

Tarcza Zakłada pomoc w ramach:

  1. Świadczenia postojowego

Wśród uprawnionych do jednorazowego świadczenia postojowego w wysokości  2080 zł znajdują się osoby prowadzące działalność twórczą w ramach kodów PKD podanych poniżej.

Pomocą zostaną objęte również osoby, które posiadają umowy cywilnoprawne, realizatorzy działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych, a także usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz wykonawcy usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach w zakresie pozaszkolnych form edukacji oraz przez przewodników muzeów. Warunkiem uzyskania świadczenia jest:

– uzyskanie w październiku lub listopadzie 2020 r. niższego o co najmniej 40% przychodu z tej działalności w stosunku do przychodu odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

– Posiadanie kodu PKD  jako dominującej działalności na dzień 30 września 2020 z zakresu kodów:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, ,56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10Z.

Jeżeli rodzaj przeważającej działalności miesić się w PKD: 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, przysługuje prawo do dodatkowego postojowego, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

W myśl nowelizacji rząd będzie mógł w drodze rozporządzenia, przyznać wypłatę kolejnych świadczeń za inne okresy rozliczeniowe, a także  objąć pomocą kolejne branże, jeżeli będzie wymagała tego sytuacja.

Uwaga: Przepis wejdzie w życie z 30-dniowym vacatio legis, od czego można było się już odzwyczaić.

  1. Zwolnienia ze składek ZUS

Na podstawie dodanego ust. 10 do art. 31 zo  przewiduje się zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP w okresie od 1 do 31 listopada 2020.  Warunkiem zwolnienia  jest:

– Prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020r.

– Posiadanie kodu PKD  jako dominującej działalności na dzień 30 września 2020 z zakresu kodów:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, ,56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10Z

– Wykazanie, że przychód w listopadzie 2020 r. jest co najmniej o 40 % niższy niż w listopadzie 2019 r.

– Złożenie deklaracji do 31 grudnia 2020 r.

– Złożenie wniosku do 31 stycznia 2021 r.

W wypadku spełnienia wszystkich warunków i opłacenia składek za listopad, którego termin upływał 10 lub 15 grudnia, możliwe jest zawnioskowanie o ich zwrot lub zaliczenie na poczet przyszłych należności.

Zwolnieni ze składek ZUS mogą zostać również osoby świadczące swoje usługi na podstawie umowy zlecenia.

Przepisy obowiązują od 16.12.2020 roku.

  1. Dofinansowanie do wynagrodzeń

Pracownikom jak i zleceniobiorcom zatrudnionym co najmniej 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczeń, przysługuje dofinansowanie wynagrodzenia w kwocie 2000 zł miesięcznie. Dofinansowanie będzie wypłacane przez 3 miesiące. Rada Ministrów będzie mogła w drodze rozporządzenia zdecydować o przyznaniu dofinansowania do wynagrodzeń w kolejnych okresach, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest:

– Prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 r. (aktywna, niezawieszona)

– Przychód uzyskiwany z działalności w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub analogicznym miesiącu roku poprzedniego,

– Niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, FGŚP, FP, Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału  2020 r.

– Nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 13  ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,

– Nie jest wobec niego prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne,

– Posiadanie kodu PKD  kwalifikującego do otrzymania dofinansowania:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, ,56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z.

Wnioski o dofinansowanie kierować należy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Przepisy obowiązują od 19.12.2020 roku.

  1. Dotacja do 5 tys. zł

Jest to powtórka wiosennej pożyczki, która stała się dotacją po spełnieniu warunków. Dotacja może zostać udzielona mikro i małemu przedsiębiorcy. Aby skorzystać z dotacji, trzeba będzie spełnić następujące warunki:

– Posiadanie kodu PKD  jako dominującej działalności na dzień 30 września 2020 r. z zakresu kodów:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, ,56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10Z

– Prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020r. (aktywna, niezawieszona)

– Uzyskanie w październiku lub listopadzie 2020 r. przychodu niższego o co najmniej 40% od przychodu z tej działalności w stosunku do przychodu odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Dotacja będzie udzielana przez PUP, a jej bezzwrotność będzie warunkowało prowadzenie działalności przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia.

Przepisy obowiązują od 19.12.2020 roku.

O ewentualnych zmianach oraz nowościach będziemy na bieżącą informować na stornach www.finsea.eu

autor: Paweł Prostak