PKK powraca - czym jest autozapis

PKK powraca - czym jest autozapis

Pierwszy ponowny autozapis do PPK będzie miał miejsce już w 2023 roku. Każdy pracodawca co 4 lata, w odgórnie wyznaczonych terminach jest zobowiązany do zapisania wszystkich zatrudnionych osób do programu pracowniczych planów kapitałowych o których pisaliśmy w październiku 2020 roku. Złożone wcześniej deklaracje o rezygnacji z uczestnictwa w programie automatycznie tracą ważność w dniu 28.02.2023! Co to oznacza?…

Nowy wzór PIT-2

Nowy wzór PIT-2

Nowy wzór PIT-2, który obowiązywać będzie od stycznia 2023 rok jest dość rozbudowany, przez co wydaje się być bardzo skomplikowany. Ustawodawca zawarł w nim najważniejsze informacje, od których zależy prawidłowe naliczenie wynagrodzenia, a które dotychczas były rozrzucone w kilku różnych kwestionariuszach. Co jest niewątpliwie pozytywną zmianą, bo od teraz wszystkie niezbędne dane będą się…

Umowa z przychodnią medycyny pracy - badania lekarskie

Umowa z przychodnią medycyny pracy - badania lekarskie

Zgodnie z zapisami art. 229 Kodeksu Pracy pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom profilaktycznej opieki lekarskiej. Na opiekę tę składają się badania lekarskie: wstępne – dla osób przyjmowanych do pracy i przenoszonych na inne stanowiska, okresowe – wykonywane w terminie wyznaczonym przez lekarza medycyny pracy, kontrolne – wykonywane przed powrotem do pracy po długotrwałej chorobie. Badania…

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy nie wolno dopuścić do pracy osoby, która nie została zapoznana z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawcy są zobowiązani do przeprowadzania szkolenia BHP przed rozpoczęciem pracy jak i w trakcie zatrudnienia – szkoleń wstępnych i okresowych. Szkoleniom z zakresu bhp podlegają wszyscy zatrudnieni pracownicy, a także studenci w trakcie praktyk studenckich, uczniowie szkół zawodowych, zatrudnieni w celu…

Badania medycyny pracy

Badania medycyny pracy

Skierowania Po zmianie przepisów prawa pracy, skierowania na badania medycyny pracy sporządza się w 3 egzemplarzach. Jeden trafia do akt osobowych pracownika (badanie wstępne do części A, badanie kontrolne i okresowe  do części B), powinien być na nim podpis pracownika i data, kiedy został przez niego odebrany. Drugi egzemplarz przekazywany jest lekarzowi medycyny pracy, a trzeci…

Wpływ Covid-19 na badania medycyny pracy i szkolenia BHP

Wpływ Covid-19 na badania medycyny pracy i szkolenia BHP

Dopuszczenie pracownika do wykonywania obowiązków zawodowych bez przeprowadzenia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bez posiadania aktualnego badania medycyny pracy stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku jest wykroczeniem przeciwko prawom pracowniczym, ponieważ naraża pracownika na ryzyko utraty zdrowia lub życia. Wykroczenie zagrożone jest karą grzywny lub nawet karą pozbawienia wolności do lat 3.…