Pracownicze Plany Kapitałowe PPK - co to jest?

Pracownicze Plany Kapitałowe PPK - co to jest?

PPK to dobrowolny system gromadzenia oszczędności dla wszystkich zatrudnionych płacących składki na ZUS, niezależnie od formy zatrudnienia. PPK jest tworzony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60 roku życia. Środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność uczestnika PPK.

Czy PPK jest obowiązkowe?

Obowiązkowe dla pracodawców, ale dobrowolne dla uczestników. Odpowiedzialny za utworzenie w firmie PPK jest pracodawca – bez względu na to, czy zatrudnia na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, agencyjnej czy dana osoba będzie wykonywać pracę nakładczą.

Wpłata do PPK – kto i ile wpłaca?

Oszczędności w PPK tworzone są wspólnie przez trzy strony: pracowników, pracodawców oraz państwo. Pracodawca ma obowiązek wpłacać 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika. Może dobrowolnie zwiększyć wpłatę nawet do 4%.

Od kiedy pracodawca ma obowiązek utworzyć PPK?

Jak działa PPK?

Pracodawca wybiera instytucję finansową, która tworzy prywatne rachunki PPK dla pracowników. Rachunki będą zasilane wpłatami pracownika i pracodawcy oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa. Wpłaty pracownika oraz pracodawcy będą naliczane procentowo od wynagrodzenia pracownika. Państwo będzie przekazywać ustalone w ustawie o PPK kwoty. Gromadzone na rachunkach PPK środki będą lokowane w fundusze.

Kto nie musi wprowadzać PPK?

  • mikroprzedsiębiorcy, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK;
  • podmioty zatrudniające, jeśli w dniu objęcia ich przepisami ustawy prowadzą Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz naliczają i odprowadzają składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% dla minimum 25% osób zatrudnionych;
  • podmioty zatrudniające będące osobą fizyczną, które zatrudniają, w zakresie niezwiązanym z ich działalnością gospodarczą, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby.

Kary za niedopełnienie w obowiązków związanych z PPK?

Jeśli zatrudniający (lub osoba zobligowana do działania w jego imieniu) nie wywiąże się z obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz pracownika umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie, nie dokona terminowych wpłat do PPK, zgłosi nieprawdziwe dane albo nie będzie prowadził dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK, to podlega karze grzywny w wysokości od 1000 zł do 1 000 000 zł.

Więcej na temat PPK pod adresem: https://www.mojeppk.pl/dla-pracodawcy.html

Nasza opinia

Po głębszej analizie całego projektu, nie mamy zbyt dobrej opinii o programie i jego skutkach. Niestety projekt „sprzedawany” jest jak fundusze inwestycyjne i nawet w opracowaniach rządowych nie wskazuje się ryzyka niosącego za sobą inwestycje w rynki kapitałowe, w których środki maja być docelowo lokowane. Poniżej przedstawiam grafikę opracowaną przez Dziennik Gazeta Prawna. Opracowanie zakłada 2,75% rocznie w skali 120 m-cy, niestety nikt nie mówi o tym, co będzie jeśli realna stopa zwrotu będzie -2,75% albo -27,50%.

W naszej ocenie PPK niesie za sobą również dość duże ryzyko polityczne. W kolejnych latach może zostać dość szybko zlikwidowany w momencie, kiedy program nie będzie przynosił oczekiwanych rezultatów, a jeszcze szybciej może zostać zlikwidowany w momencie, kiedy takie rezultaty będzie przynosił. A pokusa jego zastąpienia kolejny jeszcze lepszym projektem będzie stale dość duża.

Niestety w naturze nic nie ginie i ktoś za to zapłacić musi i nie mówię tutaj tylko o 1,5% od pensji, które obciąży pracodawcę, ale też o koszcie związanym z obsługą PPK. Na dziś branża ocenia koszt obsługi i nie jest jednomyślna w tej kwestii. Według nas obsługa jednego pracownika w MŚP biorącego udział w PPK będzie pracodawcę kosztowało w skali roku od 595 zł przy pensji brutto 2600 zł. Pewne jest jednak to, że to zasoby przedsiębiorstw zostaną wykorzystane do realizacji projektów.

W naszej spółce żaden z pracowników nie decyduje się na przystąpienie do PPK, w związku z czym udostępniamy Państwu wzór rezygnacji dla pracownika. Zachęcamy również do zapoznania się z programami IKE czy IKZE, które w naszej ocenie mogą przynieść większe korzyści dla Państwa pracowników.

Wzór rezygnacji

autor Natalia Zadorożna