Tarcza Antykryzysowa

Tarcza Antykryzysowa

W związku z wprowadzeniem tzw. „Tarczy Antykryzysowej” opracowałem formy pomocy, z jakich mogą skorzystać przedsiębiorcy sektora MŚP. Przytoczone przepisy TA staram się przedstawić w prosty i przejrzysty sposób. Moje opracowanie nie przedstawia wszystkich zmian ujętych w przywołanych przepisach, a tylko te, które w mojej ocenie będą cieszyły się prawdziwym zainteresowaniem MŚP, w związku z czym treść Ustawy dostępna jest na stronach Dziennika Ustaw.

Zachęcam jednak każdego przedsiębiorcę do zapoznania się z jej zapisami w sprawach przesunięcia terminów, obowiązywania nowych przepisów czy wydłużenia okresu np. badań lekarskich, pozwoleń na pracę czy legalnego pobytu cudzoziemców na terenie kraju.

Postaramy się też na bieżąco aktualizować zapisy Tarczy Antykryzysowej, ponieważ jak już wiadomo w/w dokument dnia 06.04.2020 ma być uzupełniany przez ustawodawcę nowymi zapisami, w związku z czym w dniu opublikowania tego opracowania będą trwały prace legislacyjne nad jego zmianą.

Lp.

Rodzaj Pomocy

Podstawa Prawna

Zakres pomocy

Warunek skorzystania

1 Zwolnienie ze składek art. 15 zzd specustawy Czego dotyczy?

Jest to zwolnienie z opłacenia NIEOPŁACONYCH składek: społecznych, zdrowotnych, FS, FGŚP, FP lub FEP należnych za okres od 01 marca 2020 do 31 maja 2020

Kogo dotyczy ?

Zwolnienie z NIEOPŁACONYCH składek dotyczy mikroprzedsiębiorców, samozatrudnionych, osób z nimi współpracujących, pracowników oraz osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług

Jaki zakres?

W wypadku pracowników dotyczy pełnego zakresu składek.

W wypadku pozostałych osób jest to zwolnienie częściowe do składek obowiązujących od najniższej podstawy ich wymiaru.

– Pomoc udzielana jest na wniosek, przekazany do ZUS nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

– Płatnik zobowiązany jest do złożenia deklaracji DRA, RCA, RSA itd. Za okres marzec, kwiecień, maj w terminach określonych ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zwolniony jest z tego obowiązku zgodnie z zapisami w/w ustawy do dnia 30 czerwca 2020.

– na dzień 29 lutego 2020 Płatnik zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób

– Wnioskodawca zgłoszony był jako płatnik składek przed dniem 01 lutego 2020 r.

– W przypadku „osoby prowadzącej pozarolniczą działalność”, która opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenie, przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie nie był wyższy niż 15 681 zł brutto.

2

Pożycza na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Art. 15 zzd specustawy Dla kogo ?

Pożyczka przeznaczona jest dla mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 01 marca 2020r.

Jakie są cechy pożyczki ?

– pożyczka ma charakter jednorazowy

– wysokość pożyczki to 5 000,00 zł

– oprocentowanie pożyczki to 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP w skali roku

– okres spłaty pożyczki to 12 m-cy

– karencja w spłacie to 3 –m-ce

Kiedy pożyczka zostanie umorzona?

– niezmniejszenie stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy w stosunki do stanu na 29.02.2020 przez okres 3 m-cy od momentu udzielenia pożyczki;

– Pożyczka udzielana jest na podstawie wniosku skierowanego do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie naboru ogłoszonego przez dyrektora PUP.

– Wniosek złożyć można w wersji elektronicznej na stronie praca.gov.pl, nie później niż 14 dni od ogłoszenia naboru.

– Umorzenie odbywa się na wniosek mikroprzedsiębiorcy.

3 Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności Art. 15 zzc specustawy Dla kogo ?

Dofinansowanie przeznaczone jest dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników

Na jaki okres?

Dofinansowanie udzielone jest na okres do 3 miesięcy, okres ten może zostać wydłużony decyzją Rady Ministrów.

Przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić przedsiębiorstwo przez okres, na jaki zostało przyznane dofinansowanie oraz po jego zakończeniu, na okres równy okresowi dofinansowanemu.

Wysokość dofinansowania?

50% minimalnego wynagrodzenie miesięcznie przy spadku obrotu o co najmniej 30%,

70% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie przy spadku obrotu o co najmniej 50%,

90% wynagrodzenia miesięcznie przy spadku obrotu o co najmniej 80%,

– Spadek obrotów to zmniejszenie sprzedaży towarów i usług w ujęciu wartości i ilości sprzedanego towaru obliczony jako stosunek łączny obrotów. Wartość ta liczona jest w dowolnych dwóch miesiącach przypadających po dniu 01 stycznia 2020 r. i porównywana z analogicznym okresem roku wcześniejszego.

– Dofinansowanie wypłacone zostanie w okresach miesięcznych po złożeniu oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu.

– Wniosek przedsiębiorca składa do PUP właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia naboru.

– Przedsiębiorca nie może zalegać w opłacaniu zobowiązań podatkowych oraz składek na: FGŚP,FP,FS.

– Brak przesłanek do ogłoszenia upadłości.

– Dofinansowanie nie może zostać wypłacone w części, w której te same koszty prowadzenia działalności zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych .

4 Świadczenie Postojowe”, tj. Świadczenie z tytuły przestoju ekonomicznego Art. 15 zq specustawy

Art. 15 zr specustawy

Dla kogo ?

– dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, wpisaną do CEIDG przed dniem 01 lutego 2020 roku,

– osób wykonujących pracę: agencyjną, umowę zlecenie lub inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowę o dzieło (tzw. umowy cywilnoprawne”),

jeżeli nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz które zamieszkują na terytorium Polski i są:

– obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej,

– osobami, które posiadają prawo pobytu lub stałego pobytu na terytorium na RP, są obywatelami państw członkowskich UE,

państw członkowskich EFTA, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej

– cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium RP.

Na jaki okres?

Świadczenie wypłacane jest jednorazowo, jednak decyzją Rady Ministrów wypłata może być powielona

Wysokość dofinansowania?

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. 2080 zł.

Gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek nie przekroczy 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. 1300 zł brutto, świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonania tych umów cywilnoprawnych.

 

Przedsiębiorca na karcie podatkowej zwolniony z VAT otrzyma świadczenie w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. 1300 zł brutto.

 

Dodatkowe informacje:

– Wysokość przychodu wskazanego we wniosku o świadczenie jest weryfikowana w ZUS i US

– Świadczenie jest nieopodatkowane i nieoskładkowane

– Świadczenie jest wolne od potrąceń i zajęć w toku egzekucji

– Świadczenie przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którym została zawarta umowa cywilnoprawna.

– Działalność gospodarcza nie jest zawieszona, a przychód był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego miesiąc wcześniej i nie był on wyższy od kwoty 15 595,74 (300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zgodnie z ust.) lub zawiesił działalność po 31.01.2020 i przychód nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

– Przedsiębiorca nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej, do której zastosowanie maja przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzysta ze zwolnienia z VAT (art..113 ust o VAT)

– Osoba wykonująca umowę cywilnoprawną, która została zawarta przed dniem 01 lutego 2020 r., a przychód z w/w umowy w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek nie był wyższy od 300% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

– W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego –przysługuje jedno świadczenie.

– Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia postojowego składamy do ZUS. W przypadku osoby wykonującej umowę cywilnoprawną do złożenia wniosku uprawniony jest zleceniodawca

5 Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników Art. 15 zzb specustawy

Art.15 zze specustawy

Dla kogo ?

Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz OPP

Na jaki okres?

Dofinansowanie udzielone jest na okres do 3 miesięcy, okres ten może zostać wydłużony decyzją Rady Ministrów.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do utrzymania zatrudnienia pracowników objętych umową o dofinasowanie na okres jej obowiązywania oraz po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi

Wysokość dofinansowania?

– do 50 % minimalnego wynagrodzenie, tj. 1300 zł brutto powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę, tj. 233 zł w odniesieniu do każdego pracownika. Maksymalna pomoc to 1533 zł miesięcznie przy spadku obrotu o co najmniej 30%,

– do 70% minimalnego wynagrodzenia, tj. 1820 zł brutto powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne płacne przez pracodawcę, tj. 326 zł w odniesieniu do każdego pracownika. Maksymalna pomoc to 2146 zł miesięcznie przy spadku obrotu o co najmniej 50%,

– do 90% minimalnego wynagrodzenia, tj. 2340 zł brutto powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę, tj. 419 zł w odniesieniu do każdego pracownika. Maksymalna pomoc to 2759 zł miesięcznie przy spadku obrotu o co najmniej 80%,

– Spadek obrotów to zmniejszenie sprzedaży towarów i usług w ujęciu wartości i ilości sprzedanego towaru obliczony jako stosunek łączny obrotów. Wartość ta liczona jest w dowolnych dwóch miesiącach przypadających po dniu 01 stycznia 2020r i porównywana z analogicznym okresem roku wcześniejszego.

– Przedsiębiorca nie może zalegać w opłacaniu zobowiązań podatkowych oraz składek na: FGŚP,FP,FS.

– Brak przesłanek do ogłoszenia upadłości.

– Dofinansowanie wypłacone zostanie w okresach miesięcznych po złożeniu oświadczenia o zatrudnieniu w danym miesiącu pracowników objętych umową, kosztach ich wynagrodzeń i należnych składek na ubezpieczenia społeczne według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinasowanie jest wypłacane.

– Wniosek przedsiębiorca składa do PUP właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia naboru.

– Dofinansowania nie może zostać wypłacone w części, w której te same koszty prowadzenia działalności zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

6 Przestój Ekonomiczny” dofinansowanie do wynagrodzenia postojowego pracowników w związku ze spadkiem obrotów Art.15 g specustawy Dla kogo ?

Przedsiębiorca u którego wystąpił spadek obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19 może wystąpić o świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy dla pracowników objętych przestojem ekonomicznym z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

Na jaki okres?

Świadczenie wypłacone w okresie przestoju, maksymalnie przez 3 miesiące, okres ten może zostać przedłużony decyzją Rady Ministrów.

Wysokość dofinansowania?

Dofinansowanie wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia, tj. 1300 zł z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy + 100% należnych od pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne, tj. 233 zł przy pełnym etacie. Wysokość maksymalna wartości pomocy to 1533 zł/pracownik – pełen etat

Wynagrodzenie obniżone max. o 50%, ale nie mniej niż do wysokości wynagrodzenia minimalnego z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

– Przedsiębiorca nie może zalegać w opłacaniu zobowiązań podatkowych oraz składek na: FGŚP,FP,FS do końca III kwartału 2019r.

– Pomoc stanowi pomoc de minimis.

– Kopia porozumienia zawartego z organizacjami związkowymi/przedstawicielami pracowników przekazana inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od zawarcia; porozumie zastępuje wypowiedzenie zmieniające

– dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, tj. 15 595,74 zł brutto.

– dofinansowanie wyłączone w stosunku do pracowników, dla których pracodawca otrzymał pomoc na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, pomoc na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej lub inną pomoc na rzecz ochrony miejsca pracy.

– Spadek Obrotów – obniżenie sprzedaży min. o 15% jest obliczany jako stosunek łączny obrotów w ciągu dwóch dowolnych miesięcy po 01.01.2020 w porównaniu do łącznych obrotów w analogicznych 2 okresach roku poprzedniego

lub

25% obliczany jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca po 01.01.2020 w porównaniu do obrotów miesiąca poprzedniego,

– Przedsiębiorca nie może zalegać w opłacaniu zobowiązań podatkowych oraz składek na: FGŚP,FP,FS

– Brak przesłanek do ogłoszenia upadłości.

7 Obniżony wymiar czasu pracy” dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników w związku z obniżonym czasem pracy Art. 15 g specustawy Dla kogo ?

Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19 może wystąpić o świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy dla pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Wymiar czasu pracy został ograniczony w układzie zbiorowym lub porozumieniu zawartym z zakładowymi organizacjami związkowymi/przedstawicielami pracowników.

Na jaki okres?

Świadczenie wypłacone w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, maksymalnie przez 3 miesiące, okres ten może zostać przedłużony decyzją Rady Ministrów.

 

Wysokość dofinansowania?

Przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu z zastrzeżeniem minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Dofinansowanie wynosi 50% wynagrodzenia po obniżeniu wymiaru czasu pracy do pensji pracownika, ale maksymalnie 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z kwartału poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

– Przedsiębiorca nie może zalegać w opłacaniu zobowiązań podatkowych oraz składek na: FGŚP,FP,FS do końca III kwartału 2019r.

– Pomoc stanowi pomoc de minimis.

– Kopia porozumienia zawartego z organizacjami związkowymi/przedstawicielami pracowników przekazana inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od zawarcia; porozumie zastępuje wypowiedzenie zmieniające

– dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miejscu poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, tj. 15 595,74 zł brutto,

– dopłata nie przysługuje do wynagrodzenia pracownika, który w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy był niezdolny do pracy wskutek choroby (przez okres niezdolności),

– dofinansowanie wyłączone w stosunku do pracowników, dla których pracodawca otrzymał pomoc na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, pomoc na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej lub inną pomoc na rzecz ochrony miejsca pracy.

– Spadek Obrotów – obniżenie sprzedaży min. o 15% jest obliczany jako stosunek łączny obrotów w ciągu dwóch dowolnych miesięcy po 01.01.2020 w porównaniu do łącznych obrotów w analogicznych 2 okresach roku poprzedniego

lub

25% obliczany jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca po 01.01.2020 w porównaniu do obrotów miesiąca poprzedniego

– Przedsiębiorca nie może zalegać w opłacaniu zobowiązań podatkowych oraz składek na: FGŚP,FP,FS

– Brak przesłanek do ogłoszenia upadłości.

8 Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych Art. 17 ustawy

Zmiany w ustawie z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu niepełnosprawnych

Dla kogo?

Dofinansowanie dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych.

Na jaki okres?

Wysokość dofinansowania?

Dofinansowanie miesięczne do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego ujętego w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych w wysokości:

– 1950 zł w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

– 1200 zł w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

– 450 zł w przypadku osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.

W odniesieniu do osób niepełnosprawnych z orzeczona chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym, całościowym zaburzeniem rozwojowym, epilepsją oraz niewidomych dofinansowanie zostanie podwyższone o:

– 1200 zł w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

– 900 zł w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

– 600 zł w przypadku osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Świadczenie wypłacane ze środków PFRON