Tarcza Finansowa PFR dla mikro małych i średnich firm.

Tarcza Finansowa PFR dla mikro małych i średnich firm.

Hucznie zapowiadana Tarcza Finansowa, w ramach której do polskich przedsiębiorców ma trafić 100 miliardów złotych, z czego nawet do 75% może zmienić się w bezzwrotne pożyczki stała się faktem.  Rządowa pomoc uzyskała notyfikację komisji europejskiej 27 kwietnia 2020 roku, a już od 29 kwietnia można składać wnioski w systemie bankowości elektronicznej. W niniejszym opracowaniu pominę pomoc skierowaną do firm dużych.

Czym jest?

Tarcza Finansowa jest to rządowy projekt wprowadzony na podstawie ustawy o SIR realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju, który skierowany jest do mikro, małych i średnich firm zatrudniających od 1 do 249 pracowników, które ucierpiały na skutek pandemii wirusa SARS COV2 wywołującego chorobę COVID-19. Wnioskodawca w ramach pomocy otrzyma subwencje finansowe, z których do 75% może stać się pożyczką bezzwrotną po spełnieniu warunków określonych w programie, które przedstawię poniżej.

Cele projektu:

 • — poprawa płynności finansowej firm;
 • — rekompensata szkód poniesionych w wyniku pandemii;
 • — ochrona miejsc pracy, szczególnie w mikro firmach i MŚP;
 • — wsparcie działania sektorów najmocniej dotkniętych skutkami pandemii;

Kto może ubiegać się o subwencję?

Każdy przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną, prawną lub jednostką niebędącą osobą prawną, która posiada zdolność prawną, wykonujący działalność gospodarczą lub jest wspólnikiem spółki cywilnej w zakresie wykonywania przez niego działalności i mieści się w definicji małego, mikro i średniego przedsiębiorcy:

Ustalenie kryteriów spełniania definicji, ustala się w oparciu  o dzień 31 grudnia 2019 r. Roczny obrót oraz suma bilansowa dotyczy roku 2019. Jeżeli rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, uwzględniamy wtedy ostatni pełen rok obrotowy.

Gdzie można składać wnioski?

Wnioski w ramach Tarczy Finansowej można złożyć jedynie przy pomocy systemów transakcyjnych w:

Wniosek o wsparcie może złożyć osoba, która posiada dostęp do bankowości elektronicznej beneficjenta, jest uprawniona do składania oświadczeń woli,  złoży oświadczenie, że uprawniona jest do wszelkich czynności  związanych ze złożeniem wniosku i podpisaniem umowy o wsparcie oraz ma możliwość podpisania wniosku poprzez narzędzia autoryzacyjne.

Na co można przeznaczyć wsparcie?

Subwencja będzie mogła być wykorzystana wyłącznie w zakresie dozwolonym przez programy, tzn. na koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, co jest kategorią dość szeroką, a zawiera między innymi:

 • — koszty stałe ;
 • — koszty zmienne;
 • — wynagrodzenia pracowników;
 • — opłacenie czynszu oraz innych usług abonamentowych;
 • — spełnienie świadczeń wynikających z zawartych umów.

Subwencji nie będziemy mogli wykorzystać na jakiekolwiek płatności do właściciela oraz osób i podmiotów powiązanych  z właścicielem przedsiębiorstwa. Wsparcie nie będzie mogło służyć do finansowania nabycia innego przedsiębiorstwa.

Uwaga: na dzień 31 grudnia 2019 przedsiębiorca nie może posiadać zaległości podatkowych oraz zaległości względem ZUS

Wysokość udzielonego finansowania

Obliczenie wysokości subwencji dla Mikrofirm

 • 12 tys. zł na jedną osobę zatrudnioną, gdy spadek obrotów w wyniku pandemii mieści się w przedziale 25% – 49%
 • 24 tys. zł na jedną osobę zatrudnioną, gdy spadek obrotów w wyniku pandemii mieści się w przedziale 50% – 74%
 • 36 tys. zł na jedną osobę zatrudnioną, gdy spadek obrotów w wyniku pandemii wynosi 75% lub jest wyższy

Maksymalna wartość subwencji wynosi 324 tys. zł. 

Obliczenie wysokości subwencji dla Mikrofirm

 • 4% przychodu ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla firm, które w wyniku pandemii straciły miedzy 25% a 49%
 • 6% przychodu ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla firm, które w wyniku pandemii straciły miedzy 50% a 74%
 • 8% przychodu ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla firm, które w wyniku pandemii straciły 75% przychodu lub więcej.

Zasady zwrotu wsparcia

100% zwrotu subwencji, gdy:

 • — zaprzestaniesz prowadzenia działalności (w tym zawiesisz ją);
 • — rozpoczniesz proces likwidacji przedsiębiorstwa;
 • — rozpoczniesz postępowanie likwidacyjne/upadłościowe

W każdym wypadku w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji

25% zwrotu subwencji, gdy:

 • — prowadzisz działalność gospodarczą przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji;
 • — utrzymasz średnią liczbę pracowników z wyłączeniem właściciela w okresie 12 pełnych miesięcy  kalendarzowych w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku o udzielenie subwencji.

Jeżeli wielkość zatrudnienia zmniejszy się i utrzyma w przedziale:

 1. Od 50% do 100% wielkości zatrudniania wysokość subwencji zostanie powiększona o kwotę od 0% do 50% wartości subwencji zgodnie z poniższym wzorem:
 2. Niższym niż 50% wielkości zatrudnienia wysokość subwencji zostanie powiększona o kwotę 50% wartości subwencji

Dodatkowe informacje znajdziesz na stronach internetowych twojego banku oraz na stronach Polskiej Agencji Rozwoju. Zachęcam Cię również do zapoznania się z Regulaminem Projektu oraz Przewodnikiem Tarczy Finansowej przygotowanym przez PARP.