Zmiany w ZUS w 2019 roku – Mały ZUS

Zmiany w ZUS w 2019 roku – Mały ZUS

Rok 2019 przyniósł nam dużo zmian, które bezpośrednio przekładają się na twoją firmę. W tym artykule chciałem podsumować zmiany w opłacaniu składek ZUS w 2019 roku i szczegółowo opowiedzieć, czym jest „Mały ZUS”, z którego mogą skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą na mniejszą skalę.

Polscy przedsiębiorcy od wielu lat wskazywali wysokość składek ZUS jako największe obciążenie, które często decyduje o trwaniu lub zaprzestaniu prowadzenia firmy. W 2019 roku ustawodawca wprowadza tzw. „Mały ZUS”, w ramach którego składki ZUS będą opłacane proporcjonalnie do osiąganego przychodu. Taka formuła pozwoli małym przedsiębiorcom nie tylko prowadzić firmę, ale również ją rozwijać.

Czym jest „Mały ZUS”?

„Mały ZUS” zakłada opłacanie składek na podstawie podstawy ubezpieczenia społecznego, która zostanie wyliczona proporcjonalnie od osiąganego przychodu. Podstawę taką ustalimy w trzech prostych krokach.

 1. Ustalenie przeciętnego miesięcznego przychodu
  Roczny przychód za 2018 rok dzielimy przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności i mnożymy przez 30. Otrzymany wynik zaokrąglamy do pełnych groszy w górę:
  Roczny przychód z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej
  w poprzednim roku kalendarzowym

  ———————————————————————————— x 30

  Liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności

 2. Otrzymany wynik z punktu 1. mnożymy przez współczynnik ogłoszony przez Prezesa ZUS w Monitorze Polskim, który na 2019 rok wynosi 0,5083. Otrzymany wynik zaokrąglamy do pełnych groszy w górę.
 3. Otrzymany wynik musi zostać porównany do 30% minimalnego wynagrodzenia i 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli otrzymany przez nas wynik jest niższy niż 30% minimalnego wynagrodzenia lub wyższy niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjmujemy graniczne wartości:
  – 30% minimalnego wynagrodzenia (630 zł ) – dla wartości niższych niż,

  – 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonego na dany rok (2665,80 zł) – dla wartości wyższych.

  Z „Małego ZUS-u” będziesz mógł korzystać przez okres 36 m-cy w ciągu 60 ostatnich miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

  WAŻNE: Wysokość kwoty, od której opłacasz składki ma wpływ na wysokość przysługujących Ci świadczeń z ubezpieczeń społecznych, w tym na zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński.

Dla kogo „Mały ZUS”?

Jeżeli twoja firma w 2018 nie przekroczyła przychodów w wysokości 63 000 zł ( tj. 30-krotność minimalnego wynagrodzenia), prowadziłeś ją przez co najmniej 60 dni możesz skorzystać z obniżenia podstawy składek społecznych (tj. emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego). Składka na ubezpieczenie zdrowotne w dalszym ciągu będzie płatna w pełnej wysokości.

Kto wykluczony jest z korzystania z ulgi?

Osoby prowadzące swoją działalność z karty podatkowej oraz korzystający ze zwolnienia z VAT nie będą mogli skorzystać z ulgi, gdyż ZUS nie będzie w stanie zweryfikować poprawności danych służących do wyliczenia rzeczywistego przychodu przedsiębiorstwa.

Z „Małego ZUS-u” nie będą mogli również skorzystać przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi na rzecz byłego pracodawcy. Takie ograniczenie zapobiegać będzie sztucznemu „wypychaniu” etatowych pracowników na samozatrudnienie.

Jeżeli w dotychczasowej działalności korzystałeś z preferencyjnych składek, tj. składek do zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia lub spełniasz warunki do skorzystania z tych składek, również zostaniesz wykluczony z tej możliwości.

Ostatnie wykluczenie dotyczy podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej) lub osoby, które w 2019 roku rozpoczęły prowadzeni działalności gospodarczej.

Jak skorzystać z „Małego ZUS-u”

Jeżeli jesteś zainteresowany opłacaniem niższych składek ZUS, musisz zgłosić się do ZUS do dnia 8 stycznia 2019 roku. Przekroczenie tego terminu pozbawi Cię możliwości skorzystania z tej ulgi. Kolejny raz będziesz mógł przystąpić do opłacania niższych składek dopiero w styczniu 2020 roku.

W pierwszej kolejności musisz wyrejestrować się z dotychczasowych ubezpieczeń na dokumencie ZUS ZWUA i ponownie zgłosić się do ubezpieczeń na dokumencie ZUA (ZZA jeśli rejestrujesz się tylko do składek zdrowotnych) z kodem 05 90 lub 05 92.

Następnie należy poinformować ZUS o przychodzie z prowadzonej działalności gospodarczej za poprzedni rok oraz o najniższej podstawie wymiaru składek. Powyższe informacje należy zawrzeć w imiennym raporcie miesięcznym (ZUS RCA) albo w deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA), jeżeli przedsiębiorca płaci składki wyłącznie za siebie. W przypadku opłacania składek tylko za siebie, przedsiębiorca powinien jednorazowo złożyć deklarację za styczeń danego roku do 10. dnia następnego miesiąca. Następnie do końca roku nie musi składać deklaracji. Obowiązek złożenia kolejnej deklaracji będzie się aktualizował w lutym kolejnego roku. W przypadku opłacania składek również za pracowników, imienne raporty miesięczne należy składać do 15. dnia następnego miesiąca.

Podstawa ubezpieczeń zdrowotnych

Zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2019 roku nie dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne. Składka zdrowotna opłacana jest od min. kwoty 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku (3554,93 zł).

Mały ZUS, obok „ulgi na start” i preferencyjnej stawki ZUS przez pierwsze dwa lata działalności gospodarczej, to kolejny element wsparcia dla najmniejszych przedsiębiorców w obszarze zobowiązań związanych z ubezpieczeniem społecznym.