Bilans - jak go wykorzystać w zarządzaniu?

Bilans - jak go wykorzystać w zarządzaniu?

Kolejna odsłona Ekonomii Przedsiębiorcy zajmie się Bilansem, a niniejszy wpis uzupełniony o video z kanału „Prosta Ekonomia” pokaże Ci, z czego składa się bilans, co z niego możesz wyczytać oraz gdzie szukać informacji, które pomogą Ci lepiej zarządzać przedsiębiorstwem.
Bilans jest drugim z obowiązkowych dokumentów, z których składa się sprawozdanie finansowe, jest też obok Rachunku Zysków i Strat dokumentem, który dostarcza Ci księgowość, kiedy starasz się o kredyt, leasing czy inną formę finansowania. Jednostki obowiązkowo przygotowują sprawozdania na ostatni dzień roku obrotowego, który w większości przedsiębiorstw jest ostatnim dniem roku kalendarzowego.

Czym on jest i po co się go robi?

Bilans to przede wszystkim przedstawienie aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa (zestawienie majątku jednostki) na konkretny dzień  (dzień bilansowy), w którym zestawiamy aktywa (składniki majątkowe przedsiębiorstwa) z pasywami (źródłami ich finansowania).
W celu zapewnienia przejrzystości i porównywalności danych zawartych w bilansie poszczególne pozycję aktywów i pasywów należy pogrupować zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Dodatkowo bilans uwzględnia uporządkowanie aktywów według wzrastającej możliwości zamiany na środki pieniężne. Dlatego też środki trwałe, które będą najtrudniej i najdłużej zbywalne, znajdują się w górnej części aktywów w pozycji A. Aktywa Trwałe, a same środki pieniężne zaksięgowane w kasie i/lub banku znajdują się w dolnej części sprawozdania B.III Aktywa Obrotowe. Pasywa z kolei pogrupowane są według kryterium zmniejszającej się wymagalności, dlatego w pierwszej kolejności prezentowane są kapitały własne, następnie zobowiązania długoterminowe, kończąc na zobowiązaniach krótkookresowych.

Suma Bilansowa – czym jest i gdzie jej szukać?

Zgodnie z zasadą podwójnego zapisu, tj. zachowaniem równowagi pomiędzy wartością wszystkich aktywów i wszystkich pasywów, jesteśmy w stanie ustalić z jednej strony sumę wszystkich składników aktywów, z drugiej strony wszystkich składników pasywów i  właśnie ta wartość jest sumą bilansową, w każdym bilansie będzie ostatnim wierszem aktywów i pasywów jako podsumowanie.
Zgodnie z powyższą regułą Pasywa zawsze muszą się równać Aktywom, jeżeli w twoim sprawozdaniu suma aktywów różni się choćby o jeden grosz od sumy pasywów, bilans jest błędnie przygotowany i musi zostać poprawiony.

Co znajdę w bilansie?

Bardzo często klienci zadają mi pytania dotyczące ich wydatków:  Czy nieruchomość, którą kupiłem i zamierzam remontować, aby sprzedawać została zaksięgowana w koszty? Wydałem na towar  100 000 zł, a księgowa podała mi wyniki, w których moje koszty to tylko 500 zł, gdzie w takim razie jest te 100 000 zł?

Właśnie te dane znajdziemy w Bilansie, pokaże nam on, jaki mamy poziom stanów magazynowych,   pozwoli sprawdzić poziomy zadłużenia i wartości aktywów trwałych posiadanych przez jednostkę.

Bilans ze względu na swoją strukturę jest najbardziej obszernym dokumentem, dzięki czemu jako zarządzający możesz z niego wyciągnąć mnóstwo przydatnych informacji, które mogą Ci ułatwić podejmowanie codziennych decyzji.

Pierwszy znak ostrzegawczy płynący z Bilansu

Kodeks Spółek Handlowych zawiera szereg przepisów, które mówią o tym, kiedy i kto powinien poddać spółkę do likwidacji lub upadłości. Jednym ze wskaźników, które o tym decydują jest wskaźnik opisany w art. 233 KSH. Zarządzający musi porównać straty poniesione przez jednostkę z sumą kapitałów rezerwowego i zapasowego oraz połową kapitału zakładowego, jak na poniższym wzorze:

 

Inne wskaźniki takie jak RZIS zostaną zaprezentowane w kolejnych wpisach dotyczących analizy sprawozdań finansowych.
autor: Paweł Prostak