Kto powinien posiadać Certyfikat
Kompetencji Zawodowych?

Jeżeli
prowadzisz lub zamierzasz otworzyć działalność transportową lub spedycyjną, musisz
uzyskać licencję transportową na przewóz osób/rzeczy. W tym celu konieczne jest
posiadanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych lub zatrudnienie osoby
Zarządzającą Transportem w przedsiębiorstwie. Uzyskanie licencji na wykonywanie
przewozów drogowych zarówno w kraju, jak i na terenie Unii Europejskiej wymaga
spełnienia warunków, które określa ustawa o transporcie drogowym oraz
rozporządzenie nr 1071/2009/WE z 21 października 2009 r.

Użyczenie Certyfikatu przed
zmianami

Przedsiębiorcy,
którzy nie posiadali CKZ ani w ich przedsiębiorstwie nie było zatrudnionej osoby,
która takim certyfikatem dysponowała, wynajmowali współpracownika, który
użyczał swojego CKZ.  Osobie takiej
formalnie przedsiębiorca powierzał zarządzanie transportem. W rzeczywistości
Użyczający CKZ był w przedmiotowej firmie jedynie figurantem, którego rola
sprowadzała się do podpisania sporadycznie kilku dokumentów.

Praktyka
taka była i często w dalszym ciągu jest kontynuowana, a zatrudniana osoba
odpowiedzialna za Zarządzanie Transportem nie ma żadnego związku z działalnością
przedsiębiorstwa, co w obecnych uwarunkowaniach prawnych jest niedozwolone. W
związku z niespełnieniem wymogu art. 7c przewoźnik popełnia wykroczenie. A kary
na niego nakładane mogą mieć dalsze konsekwencje, np. w utracie
nieposzlakowanej opinii i niekaralności, co może zaważyć na kontynuowaniu
działalności.

Zmiany w zakresie Użyczenia
Certyfikatu Kompetencji

Znowelizowana
ustawa o transporcie drogowym z dnia 3 września 2018 wprowadza szereg zmian w
systemie kar dla kierowców, przewoźników i osób zarządzających transportem w
przedsiębiorstwie oraz zmieniła zasady nakładania tychże kar, co w znaczny
sposób wpłynęło na dostępność użyczania certyfikatów.   

W myśl
nowych przepisów Zarządzającymi Transportem powinny być osoby posiadające
niezbędną wiedzę z zakresu obejmującego zarówno transport krajowy jak i
międzynarodowy. Akt ten określa również, kto może zostać Zarządzającym:

– osoba fizyczna zatrudniona przez przedsiębiorcę,

– sam przedsiębiorca, jeżeli jest osobą fizyczną, 

– w razie potrzeby, inna osoba fizyczna wyznaczona przez tego przedsiębiorcę na
podstawie umowy, zarządzająca w sposób rzeczywisty i ciągły
operacjami transportowymi przedsiębiorcy (art. 2 pkt. 5).

Zarządzającego transportem musi łączyć z firmą rzeczywisty
związek, np. stosunek pracy, umowa zlecenie lub umowa o pełnienie funkcji
dyrektora czy też menedżera transportu. A zakres obowiązków powinien zawierać
miedzy innymi:

– sprawdzanie umów i
dokumentów przewozowych,

– przydzielanie
ładunków lub usług kierowcom i pojazdom,

– utrzymanie i
konserwację pojazdów,

– podstawową
księgowość,

– sprawdzenie procedur
związanych z bezpieczeństwem.

Współpraca z Finsea
Sp. z o.o.

W ramach współpracy z naszą firmą podpisujesz dwie umowy, pierwsza
z nich jest umową dla naszego pracownika, w ramach której zarządza on
transportem w twojej firmie. Umowa ta zawiera opracowanie procedur, szkolenia
oraz kontrolę dokumentów. 

Druga umowa jest umową o świadczenie usług księgowych, w ramach
których osoba posiadające CKZ zostaje oddelegowana do obsługi twojej firmy.
Dzięki takiemu połączeniu zyskujesz specjalistę ds. transportu, który obsługuje
cię księgowo, a dodatkowo nadzoruje twój transport.

Zapraszamy
do współpracy.

Biuro rachunkowe