Certyfikat Kompetencji Zawodowych + Usługi Księgowe

Certyfikat Kompetencji Zawodowych + Usługi Księgowe

Kto powinien posiadać Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Jeżeli prowadzisz lub zamierzasz otworzyć działalność transportową lub spedycyjną, musisz uzyskać licencję transportową na przewóz osób/rzeczy. W tym celu konieczne jest posiadanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych lub zatrudnienie osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie. Uzyskanie licencji na wykonywanie przewozów drogowych zarówno w kraju, jak i na terenie Unii Europejskiej wymaga spełnienia warunków, które określa ustawa o transporcie drogowym oraz rozporządzenie nr 1071/2009/WE z 21 października 2009 r.

Użyczenie Certyfikatu przed zmianami

Przedsiębiorcy, którzy nie posiadali CKZ ani w ich przedsiębiorstwie nie było zatrudnionej osoby, która takim certyfikatem dysponowała, wynajmowali współpracownika, który użyczał swojego CKZ. Osobie takiej formalnie przedsiębiorca powierzał zarządzanie transportem. W rzeczywistości użyczający CKZ był w przedmiotowej firmie jedynie figurantem, którego rola sprowadzała się do podpisania sporadycznie kilku dokumentów.

Praktyka taka była i często w dalszym ciągu jest kontynuowana, a zatrudniana osoba odpowiedzialna za Zarządzanie Transportem nie ma żadnego związku z działalnością
przedsiębiorstwa, co w obecnych uwarunkowaniach prawnych jest niedozwolone. W związku z niespełnieniem wymogu art. 7c przewoźnik popełnia wykroczenie. A kary na niego nakładane mogą mieć dalsze konsekwencje, np. w utracie nieposzlakowanej opinii i niekaralności, co może zaważyć na kontynuowaniu działalności.

Zmiany w zakresie Użyczenia Certyfikatu Kompetencji

Znowelizowana ustawa o transporcie drogowym z dnia 3 września 2018 wprowadza szereg zmian w systemie kar dla kierowców, przewoźników i osób zarządzających transportem w przedsiębiorstwie oraz zmieniła zasady nakładania tychże kar, co w znaczny sposób wpłynęło na dostępność użyczania certyfikatów.

W myśl nowych przepisów Zarządzającymi Transportem powinny być osoby posiadające niezbędną wiedzę z zakresu obejmującego zarówno transport krajowy jak i międzynarodowy. Akt ten określa również, kto może zostać Zarządzającym:

  • osoba fizyczna zatrudniona przez przedsiębiorcę,
  • sam przedsiębiorca, jeżeli jest osobą fizyczną,
  • w razie potrzeby, inna osoba fizyczna wyznaczona przez tego przedsiębiorcę na podstawie umowy, zarządzająca w sposób rzeczywisty i ciągły operacjami transportowymi przedsiębiorcy (art. 2 pkt. 5).

Zarządzającego transportem musi łączyć z firmą rzeczywisty związek, np. stosunek pracy, umowa zlecenie lub umowa o pełnienie funkcji dyrektora czy też menedżera transportu. A zakres obowiązków powinien zawierać miedzy innymi:

  • sprawdzanie umów i dokumentów przewozowych,
  • przydzielanie ładunków lub usług kierowcom i pojazdom,
  • utrzymanie i konserwację pojazdów,
  • podstawową księgowość,
  • sprawdzenie procedur związanych z bezpieczeństwem.

Współpraca z Finsea Sp. z o.o.

W ramach współpracy z naszą firmą podpisujesz dwie umowy, pierwsza z nich jest umową dla naszego pracownika, w ramach której zarządza on transportem w twojej firmie. Umowa ta zawiera opracowanie procedur, szkolenia oraz kontrolę dokumentów.

Druga umowa jest umową o świadczenie usług księgowych, w ramach których osoba posiadające CKZ zostaje oddelegowana do obsługi twojej firmy. Dzięki takiemu połączeniu zyskujesz specjalistę ds. transportu, który obsługuje cię księgowo, a dodatkowo nadzoruje twój transport.

Zapraszamy do współpracy.