Ulga na start – 6 miesięcy bez składek społecznych

Ulga na start – 6 miesięcy bez składek społecznych

Jeżeli planujesz założyć lub już podjąłeś decyzję dotyczącą założenia firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej albo minęło już 60 miesięcy od zakończenia działalności, którą prowadziłeś, konstytucja biznesu pozwala Ci nie płacić składek społecznych przez okres 6 miesięcy.

Czym jest ulga na start?

Każdy przedsiębiorca zarejestrowany w CEIDG, który nie podlega składkom społecznym z tytułu innego ubezpieczenia, musi zgłosić się do ubezpieczeń społecznych (emerytalne, rentowe, wypadkowe) oraz ubezpieczenia zdrowotnego.

Dzięki uldze na start każdy nowy przedsiębiorca może zostać zwolniony z obowiązku opłacania składek społecznych na okres 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej. W takim wypadku musisz się zgłosić wyłącznie do składek zdrowotnych.

WAŻNE: Wysokość kwoty, od której opłacasz składki ma wpływ na wysokość przysługujących Ci świadczeń z ubezpieczeń społecznych, w tym na zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński.

Dla kogo ulga na start ?

  • Osoba fizyczna (osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność albo wspólnik spółki cywilnej)
  • Osoba, która podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją po raz pierwszy po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
  • Osoby, które świadczą usługi na rzecz swojego byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie i wykonują czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności
  • Osoby, które nie podlegają ubezpieczaniu w KRUS

WAŻNE: Inne zatrudnione przez Ciebie osoby oraz osoby z Tobą współpracujące będą podlegały ubezpieczeniom społecznych. Zwolnienie z ubezpieczeń społecznych na podstawie ulgi na start dotyczy tylko i wyłącznie Ciebie jako przedsiębiorcy.

Formalności w ZUS

Rejestrując swoją działalność w CEDIG zostajesz automatycznie zgłoszony do ZUS jako płatnik, ale w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności musisz zarejestrować się jako osoba ubezpieczona do ubezpieczeń zdrowotnych na druku ZUS ZZA.

Druk ZUS ZZA możesz złożyć bezpośrednio do ZUS lub dołączyć do wniosku o rejestrację firmy w CEIDG. Aby skorzystać z ulgi na start, musisz zarejestrować się do ubezpieczenia zdrowotnego z kodem 05 40 00.

Wysokość składek ZUS dla osób korzystających z ulgi na start

Korzystając z ulgi na start opłacasz wyłącznie składkę zdrowotną w wysokości 319,94 zł (w 2018 r.), jest to 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku (w 2018 roku jest to kwota 3554,93 zł). Składka zdrowotna płatna jest miesięcznie do 10 dnia miesiąca, którego dotyczy, w przypadku kiedy nie zatrudniasz pracowników, do 15 dnia miesiąca, którego dotyczy, w przypadku kiedy opłacasz składki za zatrudnione osoby. Składka zdrowotna jest niepodzielna i zawsze opłacasz ją w pełnej wysokości niezależnie od liczby dni podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne

Jeżeli jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dodatkowo spełniasz jeden z poniższych warunków, możesz zostać zwolniony z obowiązku opłacania składki zdrowotnej w okresie ulgi na start:

  • jesteś emerytem bądź rencistą i twoje świadczenie nie przekracza miesięcznie minimalnego wynagrodzenia oraz twoje przychody z działalności nie przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub będziesz opłacał podatek dochodowy w formie karty podatkowej
  • jesteś zaliczony do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności oraz twoje przychody z działalności nie przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub będziesz opłacał podatek dochodowy w formie karty podatkowej
  • pobierasz zasiłek macierzyński, którego wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego